Մայրենի 28.11.2022

Կարդա՛ սահմանումները և այդ սկզբունքով վանկատի՛ր բառերը։Չմոռանա՛ս գունավորել ձայնավոր և բաղաձայն հնչյունները։
Երկու ձայնավորների միջև եղած բաղաձայնը անցնում է հաջորդ տող։
Օրինակ՝ գարուն- գա-րուն
Պահարան-պա-հա-րան
Քաղաք-քա-ղաք
Թանաք-թա-նաք
Կարագ—կա-րագ
Հեծանիվ-հե-ծա-նիվ
Ուղիղ-ու-ղիղ
Պայուսակ-պա-յու-սակ
Դանակ-դա-նակ
Գազար-գա-զար
Թանաքաման—թա-նա-քա-ման


Վանկատի՛ր տրված բառերը և ընդգծի՛ր փակ վանկերը։Այն վանկը, որ վերջանում է բաղաձայն հնչյունով, կոչվում է «փակ»:
Երեխա-ե-րե-խա
Պարագա-պա-րա-գա
Հանրաքվե-հան-րա-քը-վե
Ընձուղտ-ըն-ձուղտ
Աբեղա-ա-բե-ղա
Մաքրել-մաք-րել
Բարձր-բար-ձըր
Վարքագիծ-վար-քա-գիծ
Չորրորդ-չոր-րորդ
Վանկատի՛ր տրված բառերը և ընդգծի՛ր բաց վանկերը։ Այն վանկը, որ վերջանում է ձայնավոր հնչյունով, կոչվում է«բաց»:
Հացաման-հա-ցա-ման
Սիրելի-սի-րե-լի
Ձնհալ-ձըն-հալ
Կամավոր-կա-մա-վոր

Կարդա՛ սահմանումը և նույն սկզբունքով վանկատի՛ր տրված բառերը։
Երկու և ավելի բաղաձայններից միայն վերջինն է անցնում հաջորդ տող։
Օրինակ՝
Ընկույզ-ըն-կույզ
Աստղիկ- Աստ-ղիկ
Կարծրանալ-կարծ-րանալ
Խնդրագիրք, իշխանություն, մկնդեղ, մրցաշար, կարգադրել, խնդրագիրք, վարդակակաչ, սառնարան, երկնասլաց։

Խնդրագիրք-խնդրա-գիրք

Իշծանություն-իշխա-նություն

Մկնդեղ-մկըն-դեղ

Մրցաշար-մրցա-շար

Կարգադրել-կար-գադրել

Խնդրագիրք-խնդրա-գիրք

Վարդակակաչ-վարդա-կակաչ

Սառնարան-սառնա-րան

Երկնասլաց-երկնաս-լաց


Եթե գաղտնավանկի ը-ն բառի առաջին հնչյունն է (սպասել, զբաղվել, ստանալ, սկիզբ․․․ ) ապա այդ ը-ն կարելի է չգրել և չառանձնացնել տվյալ վանկը։
Եվ տառը տողադարձի ժամանակ բաժանվում է ե, վ տառերի, երբ դրանք պատկանում են տարբեր վանկերի։
Հևալ-հե-վալ
Երևույթ-երե-վույթ
Տերևաթափ-տերե-վաթափ
Հարևան-հարե-վան
Գրի՛ր նմանատիպ բառեր և վանկատի՛ր։
Ո՞ր շարքում տողադարձի սխալ կա։
Մա-նըր, թըխ-վածք, սպա-սել , հարեվան
Պար-զամիտ, թը-ռիչք, լռութ-յուն
Անկրկնելի, վար-դագույն, համալ-սարան, տրտընջալ