Մաթեմատիկա 31.10.2022

Վարժ.167

Ա)

Երկու կից հողամասերից մեկի մակերեսը 225 մ2-ով մեծ է մյուսի մակերեսից։ Որքան է հողամասներից յուրաքանչյուրի մակերեսը, եթե դրանց ընդհանուր մակերեսը 2445 մ2։

Լուծում

2445-225=2220մ2

2220:2=1110մ2

1110+225=1335մ2

Բ)

Կարենը խաղողի համար վճարեց 450 դրամո վավելի, քան դեղձի համար։ Նա որքան վճարեցմրգերից յուրաքանչյուրի համար, եթե ընդամենը վճարեց 2650 դրամ

Լուծում

2650-450=2200

2200:2=1100

1100+450=1550

Պատ. 1110մ2, 1550մ2

Վարժ.168

Ա)

Երկու թվերից մեկը մյուսից մեծ է 325-ով։ Գտիր այդ թվերը՝ գիտենալով, որ դրանց գումարը 4217 է։

Լուծում

4217-325=3892

3892:2=1946

1946+325=2271

Պատ. 1946, 2271

Բ)

Երկու թվերից մեկը մյուսից փոքր է 365-ով։ Գտիր այդ թվերը գիտենալով, որ դրանց գումարը 3217 է։

Լուծում

3217-365=2852

2852:2=1426

1426+365=1791

Պատ. 1426, 1791