Մաթեմատիկա

Խնդիր 361

բ) Արմենի մտապահած երեք թվերից առաջինը 77 է; Երկրորդը 17-ով փոքր է առաջինից; Երրորդը 2 անգամ մեծ էերկրորդից; Որքան է այդ թվերի գումարը;

Լուծում

77-17=60

60×2=120

120+60+77=180+77=257

Պատասխան 257

Խնդիր 363

բ) Ավտոմեքենայի բաքում կար 66լ վառելիք; Առաջին օրը ավտոմեքենան ծախսեց 24լ վառելիք, իսկ երկրորդ օրը 7լ-ով ավելի; Որքան վառելիք մնաց բաքում երկրորդ օրվա վերջում;

Լուծում

24+7=31 լ

66-24-31=11 լ

Պատասխան 11 լ