Մաթեմատիկա

1.Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը.

2x 60 + 60 : 2 + 600 : 2 + 240 : 4 + 360 : 40 + 560 : 80 =120+30+300+60+90+60=660

3 x 90 – 20 x 9 – 9 : 9 – 270 : 90 — 630 : 90 — 450 : 90 =

2.Լուծի՛ր խնդիրները:

Ա) Մտքումս մի թիվ եմ պահել. Եթե այն մեծացնես 400-ով, հետո փոքրացնես 4 անգամ, կգտնես այդ թիվը: Ի՞նչ թիվ եմ մտապահել:

Լուծում՝

Սխալ է

Պատասխան՝

Բ) Մտքումս մի թիվ եմ պահել. Եթե այն կրկնապատկես, արդյունքը փոքրացնես 20-ով, 0 կստանաս: Ի՞նչ թիվ եմ մտապահել:

Լուծում՝

0+20=20

20:2=10

Պատասխան՝ 10

Գ)Դպրոցի մառանում կա դեղձ, տանձ և խաղող: Խաղողը 50 կգ-ով ավելի էր դեղձից: Տանձը 30 կգ-ով պակաս էր դեղձից: Ինչքա՞ն միրգ կար մառանում, եթե դեղձը 70 կգ էր:

Լուծում՝

70-30=40

50+70=120

70+40+120=230

Պատասխան՝ 230

Դ)7 փուչիկի համար Կարինեն վճարեց 700 դրամ: Ինչքա՞ն գումար պետք է վճարի Կարենը այդպիսի 3 փուչիկ գնելու համար:

Լուծում՝

700:7=100

10.3=300

Պատասխան՝ 300

3.Թվերը գրի՛ր բառերով:

91- Իննսունմեկ

843-ութ հարյուր քառասուներեք

65-վաթսունհինգ

657-վեց հարյուր հիսունյոթ

53-հիսուներեք

76-յոթանասունվեց

369-երեք հարյուր վաթսունինը