Մաթեմատիկա

  1. Լրացրո՛ւ աղյուսակը: Տրված թվերը բազմապատկի՛ր 10-ով, 100-ով:
 x 10x 100
101001000
100100010000
24240024000
35350035000
60600060000
75750075000
50500050000
  • Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը:

5 x 10 + 2 x 15 = 50+30=80

35 x (8 + 2 x 1) =10X35=350

(19 — 9) x 78 =10×78=780

80 : 8 x (85 – 50) =35×10=350

  • Հաշվի՛ր:

ա) Երեք թվերից առաջինը երկրորդից փոքր է 10 անգամ: Երրորդը առաջինից մեծ է 100 անգամ: Ո՞րն է երրորդ թիվը, եթե երկրորդ թիվը 200-ն է:

լուծում

200:10×100=2000

Պատասխան 2000

բ) Երեք թվերից առաջինը երկրորդից մեծ է 10 անգամ: Երրորդը առաջինից փոքր է 100 անգամ: Ո՞րն է երրորդ թիվը, եթե երկրորդ թիվը 30-ն է:

լուծում

30×10:100=3

Պատասխան 3

  • Լուծի՛ր խնդիրը:

Տղան 20 քառակուսի և 10 շրջան նկարեց: Քառակուսիները քանի՞ անգամ են շատ շրջաններից:

Լուծում20:10=2

Պատասխան՝ 2